معنی و ترجمه کلمه کرم مویى به انگلیسی کرم مویى یعنی چه

کرم مویى

hair worm

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها