معنی و ترجمه کلمه کسى که از انگلستان بیم و تنفر دارد به انگلیسی کسى که از انگلستان بیم و تنفر دارد یعنی چه

کسى که از انگلستان بیم و تنفر دارد

anglophobe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها