معنی و ترجمه کلمه کسى که با اسلحه گرم مى جنگد به انگلیسی کسى که با اسلحه گرم مى جنگد یعنی چه

کسى که با اسلحه گرم مى جنگد

gunfighter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها