معنی و ترجمه کلمه کسى که ناطقین بعد از صرف شام را معرفى مى کند به انگلیسی کسى که ناطقین بعد از صرف شام را معرفى مى کند یعنی چه

کسى که ناطقین بعد از صرف شام را معرفى مى کند

toastmaster

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها