معنی و ترجمه کلمه کسى که پزشکى و جراحى را در بیمارستان پهلوى بالین بیمار مى آموزد به انگلیسی کسى که پزشکى و جراحى را در بیمارستان پهلوى بالین بیمار مى آموزد یعنی چه

کسى که پزشکى و جراحى را در بیمارستان پهلوى بالین بیمار مى آموزد

clinician

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها