معنی و ترجمه کلمه کسى که گلوله سربى بدریا مى اندازد تا عمق آن را تعیین نماید به انگلیسی کسى که گلوله سربى بدریا مى اندازد تا عمق آن را تعیین نماید یعنی چه

کسى که گلوله سربى بدریا مى اندازد تا عمق آن را تعیین نماید

leadsman


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها