معنی و ترجمه کلمه کسى که گلوله سربى بدریا مى اندازد تا عمق آن را تعیین نماید به انگلیسی کسى که گلوله سربى بدریا مى اندازد تا عمق آن را تعیین نماید یعنی چه

کسى که گلوله سربى بدریا مى اندازد تا عمق آن را تعیین نماید

leadsman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها