معنی و ترجمه کلمه کسى یا چیزى که بدمد یا بوزد به انگلیسی کسى یا چیزى که بدمد یا بوزد یعنی چه

کسى یا چیزى که بدمد یا بوزد

blower

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها