معنی و ترجمه کلمه کسى یا چیزى که توقف مى کند به انگلیسی کسى یا چیزى که توقف مى کند یعنی چه

کسى یا چیزى که توقف مى کند

stayer


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها