معنی و ترجمه کلمه کشور غیر مستقل به انگلیسی کشور غیر مستقل یعنی چه

کشور غیر مستقل

dependency

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها