معنی و ترجمه کلمه کشیش به انگلیسی کشیش یعنی چه

کشیش

abbe
cassock
churchman
clergyman
cleric
divine
druid
ecclesiastic
evengelist
herdsman
hieratic
minister
padre
presbyterate
priest
provost
shaveling


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها