معنی و ترجمه کلمه کلمات را به وسیله حرکات لب فهمیدن به انگلیسی کلمات را به وسیله حرکات لب فهمیدن یعنی چه

کلمات را به وسیله حرکات لب فهمیدن

lip read

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها