معنی و ترجمه کلمه کنده بزرگى که پشت آتش بخارى گذارده مى شود به انگلیسی کنده بزرگى که پشت آتش بخارى گذارده مى شود یعنی چه

کنده بزرگى که پشت آتش بخارى گذارده مى شود

backlog

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها