معنی و ترجمه کلمه کوشش در مداخلات جزیى کردن به انگلیسی کوشش در مداخلات جزیى کردن یعنی چه

کوشش در مداخلات جزیى کردن

henpeck

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها