معنی و ترجمه کلمه کیسه مانند به انگلیسی کیسه مانند یعنی چه

کیسه مانند

bursiform
pouchy
saccate
saclike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها