معنی و ترجمه کلمه کیفیت چیزى را معلوم کردن به انگلیسی کیفیت چیزى را معلوم کردن یعنی چه

کیفیت چیزى را معلوم کردن

quantify


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها