معنی و ترجمه کلمه گاز قابل احتراق معدن به انگلیسی گاز قابل احتراق معدن یعنی چه

گاز قابل احتراق معدن

firedamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها