معنی و ترجمه کلمه گاز چیزى را گرفتن به انگلیسی گاز چیزى را گرفتن یعنی چه

گاز چیزى را گرفتن

degas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها