معنی و ترجمه کلمه گامت هاى عقیم و بى خاصیت نر به انگلیسی گامت هاى عقیم و بى خاصیت نر یعنی چه

گامت هاى عقیم و بى خاصیت نر

male sterile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها