معنی و ترجمه کلمه گام هاى کوتاه و بلندى که پس از کلید موسیقى براى نشان دادن نوع کلید نوشته مى شود به انگلیسی گام هاى کوتاه و بلندى که پس از کلید موسیقى براى نشان دادن نوع کلید نوشته مى شود یعنی چه

گام هاى کوتاه و بلندى که پس از کلید موسیقى براى نشان دادن نوع کلید نوشته مى شود

key signature


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها