معنی و ترجمه کلمه گاهى که چند نت آن حذف شده باشد به انگلیسی گاهى که چند نت آن حذف شده باشد یعنی چه

گاهى که چند نت آن حذف شده باشد

gapped scale

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها