معنی و ترجمه کلمه گداخانه به انگلیسی گداخانه یعنی چه

گداخانه

almshouse
beggary
poorhouse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها