معنی و ترجمه کلمه گداختنى به انگلیسی گداختنى یعنی چه

گداختنى

fusible
meltable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها