معنی و ترجمه کلمه گداختن به انگلیسی گداختن یعنی چه

گداختن

dissolve
flux
fuse
liquate
liquation
liquefy
liquify
melt
smelt
solubilize
thaw

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها