معنی و ترجمه کلمه گداخته شدن به انگلیسی گداخته شدن یعنی چه

گداخته شدن

smelt


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها