معنی و ترجمه کلمه گداخته شدن به انگلیسی گداخته شدن یعنی چه

گداخته شدن

smelt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها