معنی و ترجمه کلمه گدازنده به انگلیسی گدازنده یعنی چه

گدازنده

dissolvent
liquefacient

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها