معنی و ترجمه کلمه گداز پذیر به انگلیسی گداز پذیر یعنی چه

گداز پذیر

liquefiable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها