معنی و ترجمه کلمه گداز به انگلیسی گداز یعنی چه

گداز

deliquescence
flux
liquation
melt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها