معنی و ترجمه کلمه گذشتن از به انگلیسی گذشتن از یعنی چه

گذشتن از

forbear
overpass
traverse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها