معنی و ترجمه کلمه گذشته بعید به انگلیسی گذشته بعید یعنی چه

گذشته بعید

past perfect


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها