معنی و ترجمه کلمه گراف ثبت شده توسط دستگاه ثبت تغییرات به انگلیسی گراف ثبت شده توسط دستگاه ثبت تغییرات یعنی چه

گراف ثبت شده توسط دستگاه ثبت تغییرات

kymogram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها