معنی و ترجمه کلمه گرایشى که نیروى جاذبه زمین آن را هدایت مى کند به انگلیسی گرایشى که نیروى جاذبه زمین آن را هدایت مى کند یعنی چه

گرایشى که نیروى جاذبه زمین آن را هدایت مى کند

geotaxis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها