معنی و ترجمه کلمه گرایش به انگلیسی گرایش یعنی چه

گرایش

attitude
diatropism
gravitation
ism
orientation
propensity
tendency
trend
tropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها