معنی و ترجمه کلمه گردش سواره به انگلیسی گردش سواره یعنی چه

گردش سواره

cavalcade
ride

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها