معنی و ترجمه کلمه گردنده به انگلیسی گردنده یعنی چه

گردنده

ambulant
ambulatory
excursive
revolving
rolling
rotary
rotative
runner
swivel
wheeler

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها