معنی و ترجمه کلمه گردونه تیزرو به انگلیسی گردونه تیزرو یعنی چه

گردونه تیزرو

flier
flyer

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها