معنی و ترجمه کلمه گرد یا مایعى که روى درختان مى ریزند که درخت برگ ریزان کند به انگلیسی گرد یا مایعى که روى درختان مى ریزند که درخت برگ ریزان کند یعنی چه

گرد یا مایعى که روى درختان مى ریزند که درخت برگ ریزان کند

defoliant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها