معنی و ترجمه کلمه گرفتار سوء تغذیه به انگلیسی گرفتار سوء تغذیه یعنی چه

گرفتار سوء تغذیه

undernourished
undernourishment

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها