معنی و ترجمه کلمه گرفتار کردن به انگلیسی گرفتار کردن یعنی چه

گرفتار کردن

embrangle
enlace
enmesh
enswathe
entangle
enwrap
hook
immesh
implicate
incriminate
involve
tangle
thirl

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها