معنی و ترجمه کلمه گرماسنج و نیرو سنج خورشید به انگلیسی گرماسنج و نیرو سنج خورشید یعنی چه

گرماسنج و نیرو سنج خورشید

pyrheliometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها