معنی و ترجمه کلمه گره دار به انگلیسی گره دار یعنی چه

گره دار

burled
burly
gnarled
knaggy
knobby
knotted
knotty
nodose
nodous
nodular
reedy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها