معنی و ترجمه کلمه گره طنابى که دو سر طناب را به هم فروکند به انگلیسی گره طنابى که دو سر طناب را به هم فروکند یعنی چه

گره طنابى که دو سر طناب را به هم فروکند

hawser bend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها