معنی و ترجمه کلمه گریزنده از مرکز به انگلیسی گریزنده از مرکز یعنی چه

گریزنده از مرکز

centrifugal
eccentric

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها