معنی و ترجمه کلمه گریپ به انگلیسی گریپ یعنی چه

گریپ

common cold
grip
grippe
influenza

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها