معنی و ترجمه کلمه گزافگویى به انگلیسی گزافگویى یعنی چه

گزافگویى

verbosity

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها