معنی و ترجمه کلمه گسیختگى به انگلیسی گسیختگى یعنی چه

گسیختگى

disconnection
rupture

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها