معنی و ترجمه کلمه گشت زدن به انگلیسی گشت زدن یعنی چه

گشت زدن

cruise
patrol

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها