معنی و ترجمه کلمه گلو درد به اغشاء کاذب به انگلیسی گلو درد به اغشاء کاذب یعنی چه

گلو درد به اغشاء کاذب

diphtheria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها