معنی و ترجمه کلمه گلى به انگلیسی گلى یعنی چه

گلى

clayey
draggy
earthen
fenny
fictile
luteous
muddy
rose colored
roseate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها