معنی و ترجمه کلمه گماشتن بر به انگلیسی گماشتن بر یعنی چه

گماشتن بر

induct

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها