معنی و ترجمه کلمه گماشت شناس به انگلیسی گماشت شناس یعنی چه

گماشت شناس

duteous
dutiful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها